Top

Xe khuyến mãi thuê online

Gọi tư vấn: (84)868 514 789
Email: thuexeachau@gmail.com - Gọi tư vấn: (84)90 5454 899

MẪU ĐƠN (Thông tư Số: 06/2017/TT-BVHTTDL''Phần ba

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ, MẪU THÔNG BÁO, MẪU BIÊN BẢN (Kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
Mẫu số 08
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
… … …, ngày … …tháng… …năm… ….
 
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
 
Hôm nay, vào hồi….. giờ…… ngày…../…./…… Tổ thẩm định làm việc tại:
 
- Tên cơ sở lưu trú du lịch:............................................................................................
 
- Địa chỉ:......................................................................................................................
 
- Điện thoại:……………………………………….. - Fax:.....................................................
 
- Email:…………………………………………….. -Website:................................................
 
I. Thành phần:
 
- Tổ thẩm định:
 
1.................................................................................................................................
 
2.................................................................................................................................
 
- Đại diện cơ sở lưu trú du lịch:
 
1.................................................................................................................................
 
2.................................................................................................................................
 
II. Nội dung:
 
Sau khi được đại diện cơ sở lưu trú du lịch báo cáo tình hình cụ thể và cung cấp thông tin cần thiết, Tổ thẩm định ghi nhận:
 
1. Thông tin chung:
 
a) Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:............................................................
 
Trực tiếp:.....................................................................................................................
 
Gián tiếp:.....................................................................................................................
 
Ban giám đốc:.............................................................................................................
 
Lễ tân:…………….    Bếp:……….. Buồng:………… Bàn, bar:…….. Khác:………..
 
- Trình độ:
 
Trên đại học:…….    Đại học:……     Cao đẳng:……..     Trung cấp:………..
 
Sơ cấp:………..        THPT:………    Chứng chỉ khác:………………………….
 
- Được đào tạo nghiệp vụ (%):......................................................................................
 
- Được đào tạo ngoại ngữ (%):.....................................................................................
 
b) Tổng vốn đầu tư đến thời điểm thẩm định:................................................................
 
c) Thời gian bắt đầu hoạt động:....................................................................................
 
d) Diện tích mặt bằng (m2)............................................................................................
 
đ) Diện tích mặt bằng xây dựng (m2):............................................................................
 
e) Doanh thu (năm trước liền kề năm thẩm định - nếu có):...............................................
 
Trong đó:
 
Lưu trú:……………………     Nhà hàng:………………………   Khác:
g) Công suất buồng (năm trước liền kề năm thẩm định - nếu có) (%):...............................
 
2. Cơ sở vật chất kỹ thuật:
 
a) Tổng số buồng:........................................................................................................
 
b) Các loại buồng:
 
STT
 
Loại buồng
 
Số lượng
 
Giá buồng (VND)
1
2
 
c) Dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch:
 
...................................................................................................................................
 
III. Đánh giá của Tổ thẩm định:
 
...................................................................................................................................
 
Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và hồ sơ đề nghị công nhận hạng của doanh nghiệp, Tổ thẩm định đã tiến hành rà soát, đánh giá về chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. Biên bản này là kết quả ghi nhận công tác thẩm định, là cơ sở thống nhất kết quả giữa các thành viên trong Tổ thẩm định trình …….(1)…….. xem xét, quyết định công nhận hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.
 
Buổi làm việc kết thúc vào hồi…… giờ…. ngày..../…../….. 
 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
TM. 
Mẫu số 09
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
 
BIÊN BẢN LÀM VIỆC CỦA TỔ THẨM ĐỊNH
 
Từ ngày …./…./…. đến ngày …../…../….., tại tỉnh/thành phố, Tổ thẩm định gồm đại diện các đơn vị sau tiến hành thẩm định cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.
 
I. Thành phần Tổ thẩm định:
 
1. ...............................................................................................................................
 
2. ...............................................................................................................................
 
II. Nội dung:
 
Danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã thẩm định:
 
STT
 
Tên CSLTDL
 
Địa chỉ
 
Quy mô
 
Hạng đề nghị
 
Ghi chú
 
1...
 
2...
 
Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và thực tế thẩm định, Tổ thẩm định thống nhất kết quả giữa các thành viên trong Tổ thẩm định trình….. (1)….. xem xét, quyết định công nhận hạng cho cơ sở lưu trú du lịch như sau:
 
STT
 
Tên CSLTDL
 
Địa chỉ
 
Quy mô
 
Hạng đề nghị
 
Ghi chú
 
1...
2...
 
Biên bản này làm xong vào hồi…… giờ……. ngày …../ …../…… Tổ thẩm định thống nhất, ký tên.
 
HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên)
 
TỔ TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên) 
 
Hướng dẫn ghi:
 
(1) Tổng cục Du lịch (đối với hạng 4 sao trở lên); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (đối với hạng từ 1-3 sao).

 

Tin khác

Danh mục thuê xe

Hỗ trợ trực tuyến
lien lac Liên lạc qua Email
Hỗ trợ Online

Ms: Thanh Phương

Ms: Thanh Phương Ms: Thanh Phương 0905 454 899

Ms: Đông Mỵ

Ms: Đông Mỵ Ms: Đông Mỵ 0868 514 789

Ms: Kiều Linh

Ms: Kiều Linh Ms: Kiều Linh 034 8888 789

Ms: Kim Trang

Ms: Kim Trang Ms: Kim Trang 077 545 1345

Mr: Kỳ Tôn

Mr: Kỳ Tôn Mr: Kỳ Tôn 0914 204 244

Ms: Thu Ái

Ms: Thu Ái Ms: Thu Ái 0965 078 777
Hotline: (+84)868 514 789