Top

Xe khuyến mãi thuê online

Gọi tư vấn: (84)868 514 789
Email: thuexeachau@gmail.com - Gọi tư vấn: (84)90 5454 899

MẪU ĐƠN (Thông tư Số: 06/2017/TT-BVHTTDL''Phần năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ………(1)....... thẻ hướng dẫn viên du lịch ……..(2)…….. Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch………………..
Mẫu số 12
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
… … …, ngày … …tháng… …năm… ….
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
 
………(1)....... thẻ hướng dẫn viên du lịch ……..(2)……..
 
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch………………..
 
- Họ và tên (chữ in hoa):................................................................................................
 
- Ngày sinh: ………./……./…………..      - Giới tính:     □ Nam      □ Nữ
 
- Dân tộc: ……………………………..     - Tôn giáo: ........................................................
 
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:.................................
 
- Nơi cấp:……………………………………………      - Ngày cấp: .....................................
 
- Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................
 
- Địa chỉ liên lạc:...........................................................................................................
 
- Điện thoại:………………………………………….    Email:...............................................
 
- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch:
 
+ Loại:    □ Nội địa      □ Quốc tế            □ Tại điểm
 
+ Số thẻ:……………….    - Nơi cấp:………………..     - Ngày cấp: …../……./……..
 
- Lý do đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ:...............................................................................
 
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố……… thẩm định và ……(1)….. thẻ hướng dẫn viên du lịch ……(2)…… cho tôi.
 
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch./.
 
 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
Hướng dẫn ghi:
 
(1) Cấp đổi (trong các trường hợp quy định tại Điều 62 Luật Du lịch); cấp lại (trong các trường hợp quy định tại Điều 63 Luật Du lịch);
 
(2) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm. 
 
Mẫu số 13
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
… … …, ngày … …tháng… …năm… ….
 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC
CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
 
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch……………..
 
- Họ và tên (chữ in hoa): ...............................................................................................
 
- Ngày sinh: ……../……/…….       - Giới tính:     □ Nam     □ Nữ
 
- Dân tộc: ……………………...     - Tôn giáo: …………………..
 
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ................................
 
- Nơi cấp: …………………………….  - Ngày cấp: ..........................................................
 
- Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................
 
- Địa chỉ liên lạc: ..........................................................................................................
 
- Điện thoại: …………………………………..   Email:........................................................
 
- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch:
 
+ Loại:     □ Nội địa       □ Quốc tế
 
+ Số thẻ:……….   - Nơi cấp: ……………     - Ngày cấp: ……./ ……./………..
 
Căn cứ Thông báo số ……. ngày.... /..../…… của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch….., căn cứ nhu cầu công việc, tôi đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch từ ngày.../.../...đến ngày.../.../....
 
Tôi cam kết thực hiện đầy đủ nội quy của khóa học./.
 
 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
Mẫu số 14
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
… … …, ngày … …tháng… …năm… ….
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 
Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
Căn cứ Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết, chúng tôi:
 
1. Thông tin chung về cơ quan/tổ chức:
 
Tên cơ quan/tổ chức:...................................................................................................
 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................
 
Năm thành lập: ............................................................................................................
 
Giấy phép thành lập:....................................................................................................
 
Nơi đăng ký thành lập:.................................................................................................
 
Số vốn đăng ký: (nếu có) .............................................................................................
Điện thoại: ……………………… Fax:..............................................................................
 
Website: ………………………… Email:..........................................................................
 
Người đứng đầu/đại diện theo pháp luật:......................................................................
 
Chức vụ:......................................................................................................................
 
Quốc tịch:....................................................................................................................
 
2. Các lĩnh vực hoạt động chính:
 
...................................................................................................................................
 
3. Tóm tắt các hoạt động trong thời gian gần đây:
 
...................................................................................................................................
 
Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của …………………………… với nội dung như sau:
 
1. Tên Văn phòng đại diện:
 
Tên tiếng Việt:..............................................................................................................
 
Tên tiếng Anh:..............................................................................................................
 
Tên viết tắt:..................................................................................................................
 
Địa điểm (dự kiến):.......................................................................................................
 
2. Người đứng đầu Văn phòng đại diện:
 
Họ và tên:....................................................................................................................
 
Giới tính:......................................................................................................................
 
Quốc tịch:....................................................................................................................
 
Số hộ chiếu:................................................................................................................
 
Do:……………………… cấp tại:………ngày……..tháng……..năm…………
 
3. Tổng số nhân viên (dự kiến): ..................................................................................
 
Số nhân viên có quốc tịch nước ngoài: ………………………..người
 
Số nhân viên Việt Nam: ………………………………………….người
 
4. Các nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:
 
...................................................................................................................................
 
5. Kế hoạch dự kiến triển khai hoạt động trong thời gian tới:
 
...................................................................................................................................
 
Chúng tôi cam kết:
 
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.
 
- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực tại Việt Nam./. 
 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: ….;
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN

 

Tin khác

Danh mục thuê xe

Hỗ trợ trực tuyến
lien lac Liên lạc qua Email
Hỗ trợ Online

Ms: Thanh Phương

Ms: Thanh Phương Ms: Thanh Phương 0905 454 899

Ms: Đông Mỵ

Ms: Đông Mỵ Ms: Đông Mỵ 0868 514 789

Ms: Kiều Linh

Ms: Kiều Linh Ms: Kiều Linh 034 8888 789

Ms: Kim Trang

Ms: Kim Trang Ms: Kim Trang 077 545 1345

Mr: Kỳ Tôn

Mr: Kỳ Tôn Mr: Kỳ Tôn 0914 204 244

Ms: Thu Ái

Ms: Thu Ái Ms: Thu Ái 0965 078 777
Hotline: (+84)868 514 789