Top

Xe khuyến mãi thuê online

Gọi tư vấn: (84)868 514 789
Email: thuexeachau@gmail.com - Gọi tư vấn: (84)90 5454 899

MẪU ĐƠN (Thông tư Số: 06/2017/TT-BVHTTDL''Phần bốn"

MẪU ĐƠN (Thông tư Số: 06/2017/TT-BVHTTDL'Phần bốn"
Mẫu số 10
 
TÊN DOANH NGHIỆP
TÊN CƠ SỞ DỊCH VỤ
-------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
 
 
… … …, ngày … …tháng… …năm… ….
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN HIỆU
ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH
 
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố……..
 
- Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ:....................................................................................
 
- Địa chỉ:......................................................................................................................
 
- Điện thoại:………………………………… Fax:................................................................
 
- Email:……………………………………… Website:.........................................................
 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số:…………………………….., cơ quan cấp:      
 
Ngày cấp:…………………………….. Nơi cấp:................................................................
 
- Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:..............................................................
 
- Các cam kết, giấy chứng nhận (đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện):
 
(1) Đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 
(2) Phòng cháy, chữa cháy;
 
(3) Bảo vệ môi trường;
 
(4) An toàn thực phẩm.
 
Căn cứ Luật Du lịch và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, chúng tôi thấy ….(1).... đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (bản thuyết minh kèm theo).
 
Kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho ……………..(1)…………………
 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trong Đơn đề nghị và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng cơ sở dịch vụ theo quy định.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ………..
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC CHỦ CƠ SỞ DỊCH VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
 
 
Mẫu số 11
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
… … …, ngày … …tháng… …năm… ….
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
 
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch …….(1)…….
 
Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…….
 
- Họ và tên (chữ in hoa): ...........................................................................................................
 
- Ngày sinh: ……../……../……..      - Giới tính:       □ Nam      □ Nữ
 
- Dân tộc:………………………..     - Tôn giáo: ...............................................................
 
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ................................
 
- Nơi cấp:……………………………………   - Ngày cấp:...................................................
 
- Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................
 
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:..................................................................................
 
- Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế): 
...................................................................................................................................
 
- Địa chỉ liên lạc:...........................................................................................................
 
- Điện thoại: ……………………………………….   - Email:................................................
 
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố……….. thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch …….(1)….. cho tôi.
 
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./. 
 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
Hướng dẫn ghi:
 
(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.

Tin khác

Danh mục thuê xe

Hỗ trợ trực tuyến
lien lac Liên lạc qua Email
Hỗ trợ Online

Ms: Thanh Phương

Ms: Thanh Phương Ms: Thanh Phương 0905 454 899

Ms: Đông Mỵ

Ms: Đông Mỵ Ms: Đông Mỵ 0868 514 789

Ms: Kiều Linh

Ms: Kiều Linh Ms: Kiều Linh 034 8888 789

Ms: Kim Trang

Ms: Kim Trang Ms: Kim Trang 077 545 1345

Mr: Kỳ Tôn

Mr: Kỳ Tôn Mr: Kỳ Tôn 0914 204 244

Ms: Thu Ái

Ms: Thu Ái Ms: Thu Ái 0965 078 777
Hotline: (+84)868 514 789